Polityka prywatności

WPROWADZENIE

Niniejszym spółka SOFFASS S.p.A., Via Fossanuova, 59 - 55016 Porcari - Lucca, właściciel witryny internetowej www.swiatmilli.pl  zamierza poinformować o trybie zarządzania tymi witrynami w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych osób fizycznych (użytkowników), które po nich nawigują, z bezpośrednim dostępem ze strony głównej lub stron wewnętrznych.

Niniejszy dokument to oświadczenie sporządzone w formie wymaganej przez art. 13 rozporządzenia na mocy ustawy z dnia 30 czerwca 2003, nr 196 (Kodeks w sprawie ochrony danych osobowych). Niniejszy dokument jest ważny tylko i wyłącznie dla wyżej wskazanej witryny, której spółka jest właścicielem, a nie dla innych witryn dostępnych za pośrednictwem linków, które mogą być aktywowane na powyższych stronach. Podczas zwyczajnego przeglądania witryny może dojść do zgromadzenia danych dotyczących zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób.

WŁAŚCICIEL PRZETWARZANIA I OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Właścicielem jest spółka SOFFASS S.p.A., Via Fossanuova, 59 - 55016 Porcari - Lucca.

Odpowiedzialną za przetwarzanie jest spółka Future Tech S.r.l, z siedzibą w (55100) Lucca (LU), via Enrico Mattei, 625. W każdym razie właściciel prowadzi aktualny wykaz osób odpowiedzialnych i gwarantuje udostępnienie go do wglądu zainteresowanego, po uprzednim wysłaniu prośby na adres soffas.privacy@sofidel.it

PRZETWARZANE DANE

Dane nawigacyjne:

Systemy informatyczne i procedury oprogramowania używane do obsługi tych witryn internetowych podczas ich normalnego funkcjonowania pobierają niektóre dane osobowe, których transmisja jest ukryta w protokołach komunikacyjnych Internetu.

Mowa tu o informacjach, które nie są zbierane celem przypisania ich zidentyfikowanym zainteresowanym, lecz które ze względu na ich własny charakter mogłyby, przy przetworzeniu oraz skojarzeniu z danymi przechowywanymi przez podmioty trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników.

W tej kategorii danych znajdują się adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się z witrynami, adresy URI (Uniform Resource Identifier) szukanych zasobów, czas połączenia, sposób wyszukiwania informacji na serwerze, wielkość otrzymanego w odpowiedzi pliku, kod numeryczny wskazujący na stan odpowiedzi udzielonej przez serwer(zakończone pomyślnie, wystąpił błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego oraz środowiska informatycznego użytkownika.

Zebrane w ten sposób dane mogą zostać użyte celem potwierdzenia odpowiedzialności w razie ewentualnych przestępstw informatycznych ze szkodą dla witryn.

Dane udostępnianie bezpośrednio przez użytkownika:

Wysłanie w sposób jawny, dobrowolny oraz jednoznaczny danych wymaganych przez wyżej wskazane różne sekcje witryny internetowej są wykorzystywane do realizacji zapytania użytkownika. W witrynie internetowej podano szczegółowe informacje dotyczące konkretnych usług wymaganych przez użytkownika.

SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DANYCH

Dane nawigacyjne są przetwarzane zgodnie z wymogami realizacji protokołów informatycznych i telematycznych. Podanie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne.

SPOSÓB PRZETWARZANIA

Dane zebrane w witrynach internetowych wskazanych powyżej są przetwarzane przy pomocy procedur informatycznych i telematycznych. Dane techniczne są przechowywane na serwerach firmy, które zabezpieczono wszystkimi środkami bezpieczeństwa przewidzianymi przez rozporządzenie z mocą ustawy  196/2003 i załączniki.

CIASTECZKA

Właściciel korzysta z ciasteczek, jak podano szczegółowo w odpowiednim oświadczeniu o ciasteczkach znajdującym się w witrynie internetowej firmy.

PRAWA ZAINTERESOWANEGO

Zainteresowany może korzystać ze swoich praw określonych w art. 7, 8, 9 i 10 Rozp. z mocą ustawy z dn. 30 czerwca 2003 roku nr 196, zwracając się do właściciela przetwarzania. W szczególności, zgodnie z art. 7, zainteresowany będzie mógł uzyskać potwierdzenie istnienia swych danych osobowych lub jego braku, nawet jeśli nie są jeszcze zarejestrowane oraz ich czytelnego wydruk. Zainteresowany ma prawo do uzyskania informacji o: a) pochodzeniu danych osobowych; b) celach i sposobie przetwarzania; c) logice stosowanej w przypadku przetwarzania z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych; d) danych identyfikacyjnych właściciela, kierowników i przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z artykułem 5, ustęp 2; e) podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym mogą być przekazywane dane osobowe lub które mogą mieć do nich dostęp jako przedstawiciele wyznaczeni na terytorium państwa, kierownicy lub uprawnieni pracownicy. Zainteresowany jest upoważniony do: a) aktualizowania, poprawiania lub w razie potrzeby uzupełniania danych; b) usuwania, zmieniania w formie anonimowej lub lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie nie jest konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub następnie przetworzone; c) zaświadczenia, że o czynnościach, o których mowa w literze a) i b), jak również o związanej z nimi treścią, zostały poinformowane osoby, którym dane te zostały przekazane lub, które je rozpowszechniły, z wyjątkiem przypadku, w którym czynność ta jest niemożliwa lub wiąże się z wykorzystaniem środków w oczywisty sposób nieproporcjonalnych w stosunku do chronionego prawa. Zainteresowany ma prawo do sprzeciwu, w całości lub w części: a) w uzasadnionych przypadkach, które dotyczą przetwarzania jej danych osobowych, szczególnie jeśli dotyczą one gromadzenia danych; b) przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub do przeprowadzania badań rynkowych lub komunikacji handlowej.

KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

Zebrane dane nie zostaną ujawnione, sprzedane czy udostępnione drogą wymianą z osobami trzecimi, bez uprzedniego uzyskania wyraźnej zgody zainteresowanego, z wyjątkiem ewentualnych komunikacji osobom trzecim do tego uprawnionym, zobowiązanym do zachowania  prywatności lub mianowanym odpowiedzialnymi za przetwarzanie wg art. 29 rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003- (jak firmy zapewniające usługi internetowe i firmy hostingowe), gdy jest to konieczne dla celów, o których mowa w niniejszym oświadczeniu. Dane mogą zostać przekazane właściwym organom władzy, zgodnie z postanowieniami ustawy.