Regulamin Świadczenia Usług

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO WWW.SWIATMILLI.PL, W TYM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Zgodnie z art. 8 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną, SOFIDEL POLAND SP. Z O.O. (dalej "Usługodawca") ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej "Regulamin").
1.2 Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i usługobiorców związane z korzystaniem z portalu internetowego www.swiatmilli.pl, w tym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
1.3 Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
1.4 Rozpoczęcie korzystania z usług oferowanych na portalu internetowym www.swiatmilli.pl jest równoznaczne z akceptacją, bez żadnych zastrzeżeń, niniejszego Regulaminu.
1.5 Niniejszy Regulamin jest dostępny on-line przez cały okres istnienia portalu internetowego www.swiatmilli.pl, a odtworzenie jego treści jest możliwe poprzez naciśnięcie ikony lub linku pod nazwą "Regulamin".

2. DEFINICJE

2.1 Usługodawcą usług opisanych w Regulaminie jest SOFIDEL POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Ciechanowie, ul. Mleczarska 31, 06-400 Ciechanów.
2.2 Usługobiorcą jest każda osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę droga elektroniczną.
2.3 Świadczenie usługi drogą elektroniczną oznacza wykonanie usługi przez Usługodawcę, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem telekomunikacyjnych sieci w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800, dalej: "Prawo telekomunikacyjne").
2.4 System teleinformatyczny oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
2.5 Portal internetowy oznacza witrynę internetową o adresie www.swiatmilli.pl umożliwiającą usługobiorcom korzystanie z oferowanych przez Usługodawcę usług.

3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1 Usługodawca świadczy następujące usługi ("Usługi"): - zapewnianie dostępu on-line do całości zasobów Portalu internetowego,
3.2 Do korzystania z Usługi dostępu do całości zasobów Portalu internetowego wystarczające jest wejście przez usługobiorcę na adres Portalu internetowego (www.swiatmilli.pl) . Nie jest wymagane zalogowania się na tym Portalu ani podanie danych osobowych przez usługobiorcę.
3.3 Usługi świadczone są nieodpłatne.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.1 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług:
- podłączenie do Internetu
- poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Opera w wersjach 16 i wyższych lub Firefox w wersji 12. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
- monitor o rozdzielczości 1024x768,
- włączona obsługa Cookies i Java Script.
4.2 Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści
bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY

5.1 Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistniałe problemy techniczne niezależne od Usługodawcy mogące uniemożliwić wykonanie Usługi.
5.2 Usługodawca nie odpowiada za wystąpienie jakichkolwiek błędów w skonfigurowaniu urządzenia usługobiorcy lub niepodania przez usługobiorcę danych niezbędnych do prawidłowej realizacji Usług. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia Usług do czasu usunięcia usterki lub otrzymania wszystkich brakujących informacji od usługobiorcy.
5.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu internetowego.
Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy techniczne zdarzały się jak najrzadziej.
5.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Portalu internetowego z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia usługobiorców o tym fakcie.
5.5 Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu:
- wszelkich skutków wynikających z umieszczenia w Portalu internetowym informacji nieprecyzyjnych, niedokładnych lub niepełnych;
- wszelkich szkód będących wynikiem działań osób trzecich, powodujących zmiany informacji lub elementów dostępnych w Portalu internetowym;
- wszelkich szkód pośrednich lub bezpośrednich, bez względu na ich przyczynę, pochodzenie, charakter czy konsekwencje, z powodu: wejścia lub niemożliwości wejścia na Portal internetowy; użytkowania Portalu internetowego, przerwy w dostępie do Portalu internetowego, wszelkich zniszczeń i wirusów, które mogłyby zainfekować wyposażenie informatyczne usługobiorcy lub każde inne dobro; zaufania do informacji pochodzących pośrednio lub bezpośrednio z Portalu internetowego.
5.6 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie był inicjatorem transmisji, gdy nie wybierał odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
5.7 Usługodawca nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest Portal internetowy i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.
5.8 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz w stosunku do których zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz nie modyfikuje tych danych, posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania, oraz nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.
5.9 W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

6. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

6.1 Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
6.2 Złożenie zamówienia na Usługi w przypadku Usługi zapewniania dostępu do zasobów Portalu internetowego następuje poprzez wejście na Portal internetowy.
6.3 Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. W przypadku opuszczenia przez usługobiorcę strony www.swiatmilli.pl, umowa o świadczenie Usług droga
elektroniczna rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
6.4 Niniejszy Regulamin jest udostępniony usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu internetowego.
6.5 Przed złożeniem zamówienia na Usługę każdy usługobiorca powinien zapoznać się z Regulaminem. Tekst Regulaminu może być wydrukowany i utrwalony przez usługobiorcę.
6.6 W przypadku powzięcia przez Usługodawcę zamiaru zaprzestania świadczenia Usług i/lub likwidacji Portalu internetowego, usługobiorcy zostaną o tym poinformowani z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na Portalu internetowym.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1 Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w związku z korzystaniem z Portalu i Usług.
7.2 Reklamacja może zostać złożona drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej umieszczony przez Usługodawcę na Portalu internetowym i służący do przesyłania zamówień, zapytań i reklamacji. Reklamacje można również złożyć w formie pisemnej na adres
SOFIDEL POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Ciechanowie, ul. Mleczarska 31, 06-400 Ciechanów
7.3 Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać
następujące dane:
- dane usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej)
- przedmiot reklamacji
- uzasadnienie reklamacji
7.4 Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie  późniejszym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 31 dni roboczych. Usługobiorca zostanie poinformowany o zajętym przez Usługodawcę stanowisku dotyczącym reklamacji w drodze pisemnej. Jeżeli reklamacja została złożona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację,
7.5 W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Usługodawcę usługobiorca może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego użytkownika.
8.2 Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na Portalu internetowym
Dalsze korzystanie z Usług po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznacza akceptację tych zmian.
8.3 W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartymi w indywidualnych umowach dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.
8.4 Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Portalu internetowego zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8.5 Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Portalu internetowego ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
8.6 Abonentem nazwy domeny "swiatmilli.pl" jest
SOFIDEL POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Ciechanowie, ul. Mleczarska 31, 06-400 Ciechanów
8.7 Zawartość Portalu internetowego stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako taki podlega ochronie.
8.8 Wszelkie spory dotyczące funkcjonowania Portalu internetowego podlegają jurysdykcji sądów polskich.